Budżet i majątek Powiatu - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Budżet i majątek Powiatu

 • Uchwała Nr S.O.XII/429-1/636/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 grudnia 2019 r.

  w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2019 r.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2019 r.

 • Informacje o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosadeckiego - wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

 • Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok

 • Infomacja o wykonaniu budżetu, wykorzystanych środkach na projekty, zobowiązaniach, dotacjach - w 2018 roku

 • Uchwała Nr SO.XII/423/21/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019 r

  w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 r.
 • Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.

 • Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu za 2018 r.

 • Sprawozdanie finansowe Powiatu Nowosądeckiego za 2018 r.

 • 1    1  2  3  4  5    17
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-27 | 11:33