Budżet i majątek Powiatu

 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2019 r. (wersja dostępna cyfrowo)

 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2019 r. (skan)

 • Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.(wersja dostępna cyfrowo)

 • Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. (skan)

 • Uchwała Nr S.O. XII/426-2/66/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionelnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2020 r.

  w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nowosądeckiego.
 • UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2020 ROK NR 135/XI/19 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Z DNIA 20 GRUDNIA 2019 R.

 • Uchwała Nr S.O.XII/421/53/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 grudnia 2019 r.

  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok.
 • Uchwała Nr S.O.XII/426-1/53/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 grudnia 2019 r.

  w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 r.
 • Uchwała Nr S.O.XII/429-1/636/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 grudnia 2019 r.

  w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2019 r.

 • 1    1  2  3  4  5    18
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-23 | 10:41