Budżet i majątek Powiatu

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2019 r.

 • Informacje o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosadeckiego - wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

 • Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok

 • Infomacja o wykonaniu budżetu, wykorzystanych środkach na projekty, zobowiązaniach, dotacjach - w 2018 roku

 • Uchwała Nr SO.XII/423/21/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019 r

  w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 r.
 • Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.

 • Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu za 2018 r.

 • Sprawozdanie finansowe Powiatu Nowosądeckiego za 2018 r.

 • Dokumenty Finansowe

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku

 • 1    2  3  4  5  6    18
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-23 | 10:41