2023

Uchwała Nr 375/XXXVI/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji.

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 9 ust. 2 i art.13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Nowosądeckiego dostrzegając problem dotyczący lokalizacji inwestycji w postaci przekaźników telekomunikacyjnych 5G - takich jak w m. Wawrzka, zwraca się z apelem do organów stanowiących gmin Sądecczyzny, by zachowywały szczególną dbałość przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju technologii,
w tym stacji bazowych telefonii komórkowej 5G, pod kątem ich równomiernego rozmieszczenia na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

§ 2. Rada Powiatu Nowosądeckiego zobowiązuje Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2023-03-02
data ostatniej modyfikacji: 2023-03-02 | 09:06