2023

Uchwała Nr 371/XXXVI/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1526) oraz art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.), w oparciu o § 26 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju (t.j. Dz.U. Województwa Małopolskiego 2020.4699) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 170/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju (t.j. Dz.U. Województwa Małopolskiego 2020.4699), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie: „Szpital działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, zwanej dalej "ustawą”,

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

3. ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

4. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

5. ustawy z. dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

7. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,

8. innych przepisów prawa wydanych na podstawie ustawy o działalności leczniczej,

9. innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

10. niniejszego Statutu.

2. § 7 otrzymuje brzmienie:

1. Strukturę organizacyjną Szpitala stanowią trzy zakłady lecznicze i komórki organizacyjne.

2. Zadania poszczególnych zakładów leczniczych i komórek organizacyjnych, powiązania i odpowiedzialność osób zarządzających określa Regulamin organizacyjny Szpitala.

3. W Szpitalu działalność medyczną prowadzą trzy zakłady lecznicze:

1) Szpital – w zakresie:

a) chorób wewnętrznych,

b) chirurgii ogólnej,

c) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

d) pediatrii i noworodków,

e) ginekologii i położnictwa,

f) anestezjologii i intensywnej terapii,

g) transportu medycznego.

2) Poradnie Specjalistyczne - w zakresie:

a) chirurgii ogólnej,

b) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

c) ginekologii i położnictwa,

d) zaburzeń i wad rozwojowych dzieci,

e) fizjoterapii,

f) gastroenterologii,

g) endokrynologii,

h) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

i) gruźlicy i chorób płuc,

j) pediatrii.

3) Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - w zakresie:

a) psychologii zdrowia i trzeźwości dzieci i młodzieży,

b) terapii uzależnień,

c) terapii uzależnień od alkoholu,

d) oddziału dziennego terapii uzależnień od alkoholu.

4. Obsługę finansową, administracyjną i techniczną Szpitala zapewniają komórki organizacyjne działalności towarzyszącej.

5. Szczegółową strukturę organizacyjną Szpitala określa Schemat organizacyjny, będący integralną częścią Statutu, stanowiący załącznik do Statutu.

6. Szczegółową strukturę organizacyjną Szpitala, a także pozostałe sprawy wymienione w art. 23 i 24 ustawy, a nie uregulowane w niniejszym Statucie określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala.”.

3. w § 20 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

6) od podmiotu tworzącego na pokrycie straty netto w sposób, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy,”.

4. w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Szpital decyduje o podziale zysku i pokrywa we własnym zakresie stratę netto w sposób określony w art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy.”.

5. w § 22 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

3) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie straty netto według zasad określonych w art. 59 ust. 2 ustawy.”.

6. Schemat organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju, stanowiący załącznik do Statutu, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2023-03-02
data ostatniej modyfikacji: 2023-03-02 | 09:00