Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.13.2018 Zamówienie na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 13 621 892 PLN na ...

Numer sprawy:

ZPI.272.13.2018

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na usługę  udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 13 621 892 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych

UWAGA: ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

UWAGA: ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2018-07-17
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-26 | 13:34