Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.3.2020 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie boiska sportowego wraz z budową...

Numer sprawy:
ZPI.272.3.2020

Treść ogłoszenia: 

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie boiska sportowego wraz z budową oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej – Zdroju

 

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:                 https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:               https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ, ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP oraz FORMULARZ OŚWIADCZENIA DOT. PRZYNALEZNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ     https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                                   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2020-02-26
data ostatniej modyfikacji: 2020-04-09 | 12:43