Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.1.2020 Przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu...

Numer sprawy:
ZP.272.1.2020

Treść ogłoszenia: 

Przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu (dokumentacja geodezyjna)

 

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:                 https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:                                                                   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP oraz FORMULARZ OŚWIADCZENIA DOT. PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ                                                                                 

https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT                     https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2020-04-29
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-27 | 13:39