Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.4.2020 Przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa..

Numer sprawy:
ZP.272.4.2020

Treść ogłoszenia: 

Przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (dokumentacja geodezyjna)

 

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

INFORMACJE PODANE NA OTWARCIU OFERT UDOSTĘPNIANE W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ FORMULARZ OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ DOSTĘPNE SĄ:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT I UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA NA CZĘŚCI 28 i 29                    

 https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

 

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2020-05-20
data ostatniej modyfikacji: 2020-06-10 | 12:27