Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.6.2020 Przetarg nieograniczony roboty budowlane polegające na budowie hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole...

Numer sprawy:
ZP.272.6.2020

Treść ogłoszenia: 

Przetarg nieograniczony roboty budowlane polegające na budowie hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: ZMIANA SIWZ ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU                                                      https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU                                                      https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: ZMIANA SIWZ ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU                                                      https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: IV ZMIANA SIWZ ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU                                                      https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: V ZMIANA SIWZ ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU                                                      https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: VI ZMIANA SIWZ ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU                                                      https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP oraz FORMULARZ OŚWIADCZENIA DOT. PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ                                                                                   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2020-05-20
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-16 | 11:53