Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.7.2020 Przetarg nieograniczony na usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie hali...

Numer sprawy:
ZP.272.7.2020

Treść ogłoszenia: 

Przetarg nieograniczony na usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ                                                       https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP oraz FORMULARZ OŚWIADCZENIA DOT. PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ                                                                                   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                                   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2020-05-27
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-01 | 13:28