Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.11.2020 Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 11 900 000 zł na...

Numer sprawy:

ZP.272.11.2020

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 11 900 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych

 

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOTYCZY TERMINU SKŁADANIA OFERT)       https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU                                                      https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SIWZ                                                      https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP oraz FORMULARZ OŚWIADCZENIA DOT. PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ                                                                                   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                                   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2020-06-25
data ostatniej modyfikacji: 2020-08-05 | 10:54