Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.23.2020 Przetarg nieograniczony na przebudowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica...

Numer sprawy:
ZP.272.23.2020

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na przebudowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie w ramach projektu pn. Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS, współfinansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

ZMIANA SIWZ ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP oraz FORMULARZ OŚWIADCZENIA DOT. PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2020-10-01
data ostatniej modyfikacji: 2020-10-22 | 13:27