Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.25.2017 Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 8 250 000 PLN

Numer sprawy:

ZP.272.25.2017

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 8 250 000 PLN

UWAGA: ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

UWAGA: FORMULARZ OFERTOWY oraz JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA W WERSJI EDYTOWALNEJ 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2017-09-07
data ostatniej modyfikacji: 2017-11-29 | 12:08