Wydział Geodezji


Wydziału/ Geodeta Powiatowy : Damian TOKARCZYK
Zastępca Dyrektora WydziałuJanusz BANACZYK
Kompetencje i zadania:
Dodatkowa rola dyrektora należy:

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1. W zakresie geodezji i kartografii:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) prowadzenie dla obszaru Powiatu i Miasta Nowego Sącza:
᠆ ewidencji gruntów i budynków, w tym baz danych ewidencji gruntów i budynków,
᠆ geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
᠆ gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru Powiatu i Miasta Nowego Sącza baz danych:
᠆ rejestru cen nieruchomości,
᠆ szczegółowych osnów geodezyjnych i obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,
c) tworzenie i udostępnianie dla obszaru Powiatu i Miasta Nowego Sącza standardowych opracowań kartograficznych, którymi są:
᠆ mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze,
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3) zakładanie osnów szczegółowych,
4) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
5) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
6) sporządzanie okresowych sprawozdań z wykorzystania dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

2. Zadania Starosty, o których mowa w § 6 ust. 1 wykonywane są przy pomocy Geodety Powiatowego.

3. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.
 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-05-01 | 22:34
data ostatniej modyfikacji: 2022-11-30 | 13:34