Wydział Geodezji


Dyrektor Wydziału/ Geodeta Powiatowy : Janusz BANACZYK

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań wydziału należy:

I.

 1. Prowadzenie baz danych: ewidencji gruntów, budynków i lokali;
 2.  Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 3. Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali;
 4. Obsługa rzeczoznawców i gromadzenie wyciągów z operatów szacowania nieruchomości;
 5.  Przekazywanie informacji i danych zgromadzonych w ewidencji gruntów, budynków i lokali niezbędnych do celów podatkowych, statystycznych, oznaczenia danych objętych działem I ksiąg wieczystych;
 6.  Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennych;
 7.  Tworzenie i obsługiwanie sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi: wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania oraz usług umożliwiających uruchamianie usług danych przestrzennych;
 8.  Udostępnianie innym organom administracji, w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych, zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;
 9. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących:
  - ewidencji gruntów i budynków;
  - rejestru cen i wartości nieruchomości;
 10.  Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 11. Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego w zakresie zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych;
 12.  Weryfikacja składanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych i dokonywanie odbioru tych prac;
 13.  Obsługa klientów w zakresie udostępniania danych oraz wydawania kopii map i dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 14.  Zakładanie osnów szczegółowych;
 15. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 16. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej;
 17. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 18. Zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

II.

 1.  podejmowanie działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;
 2. wdrażanie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie standardów obsługi stron w celu dalszego kształtowania poprawnego wizerunku Wydziału a w konsekwencji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu;
 3.  współdziałanie przy realizacji zadań z innymi podmiotami na podstawie i w granicach prawem nakazanych;
 4.  przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;
 5. ochrona informacji prawem chronionych;
 6.  sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań;
 7. prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów;
 8. zgłaszanie uwag do projektów aktów prawnych oraz propozycji zmian w przepisach;
 9. obsługa aplikacji informatycznych niezbędnych do realizowania zadań komórki zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami;
 10. współpraca przy realizacji zadań z innymi Wydziałami Starostwa.

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-05-01 | 22:34
data ostatniej modyfikacji: 2019-12-12 | 11:47