Zespół do Spraw Gospodarki Nieruchomościami


Kierownik Zespłu: Sabina BIELECKA

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań zespołu należy:

1. W zakresie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:
1) gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
2) prowadzanie procedur związanych z przygotowaniem do nabycia na własność nieruchomości,
3) prowadzanie procedur związanych z przygotowaniem do zbycia nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargu i bezprzetargowym,
4) prowadzanie procedury związanej z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (użytkowanie, służebność),
5) prowadzanie procedury związanej z zamianą nieruchomości,
6) prowadzanie procedury związanej z darowizną nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
7) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i przeprowadzanie konsultacji z Kancelarią Notarialną mającą na celu zawieranie umów notarialnych,
8) przeprowadzanie wizji terenowych w związku z przejmowaniem nieruchomości do zasobu,
9) wydawanie decyzji o oddawaniu nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd,
10) wydawanie decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu lub przekazaniu tego prawa pomiędzy jednostkami organizacyjnymi,
11) prowadzanie procedury związanej z oddawaniem w najem, dzierżawę i użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa,
12) przekazywanie Wojewodzie Małopolskiemu informacji o zawartych umowach cywilno - prawnych, których przedmiotem są nieruchomości Skarbu Państwa,
13) wyrażanie zgody na zawieranie przez jednostki organizacyjne, którym nieruchomości Skarbu Państwa oddano w trwały zarząd - umów dzierżawy, najmu i użyczenia, których przedmiotem są nieruchomości przekazane im w trwały zarząd,
14) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży lub oddawanych w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę,
15) ustalanie i naliczanie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa,
16) organizowanie przetargów na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa,
17) sporządzanie protokołów z postępowania przetargowego i podawanie do publicznej wiadomości informacji na temat wyniku przetargu,
18) członkostwo pracowników Zespołu do spraw Gospodarki Nieruchomościami w pracach następujących Komisji:
a) Komisji przetargowej do spraw przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości,
b) Komisji przetargowej do spraw zamówień publicznych,
c) Komisji do spraw gospodarowania mieniem Skarbu Państwa na terenie Powiatu,
19) występowanie do Wojewody z wnioskami o stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości przez Gminy,
20) prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz tworzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
21) prowadzenie wykazu nieruchomości zadeklarowanych do Krajowego Zasobu Nieruchomości,
22) sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
23) opracowywanie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa przedkładanego Wojewodzie Małopolskiemu,
24) sporządzanie bieżącej aktualizacji wykazów nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego,
25) regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
26) prowadzenie kwerendy dokumentacji archiwalnej zgromadzonej m.in. w Archiwum Narodowym, w zbiorach dokumentów przy księgach wieczystych we właściwych sądach rejonowych oraz w innych instytucjach - dla potrzeb regulacji stanu prawnego nieruchomości lub dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych,
27) wnioskowanie i opiniowanie podziałów nieruchomości Skarbu Państwa,
28) współpraca z Zespołem Radców Prawnych w postępowaniach dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa, toczących się przed sądami powszechnymi, w tym analiza dokumentacji i przygotowywanie stanowiska merytorycznego w sprawach sądowych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
29) przeprowadzanie konsultacji z Zespołem Radców Prawnych w sprawach związanych z dysponowaniem mieniem Skarbu Państwa,
30) wykonywanie czynności związanych z zabezpieczeniem nieruchomości zabudowanych Skarbu Państwa,
31) prowadzenie procedur związanych z wyłonieniem dozorców nieruchomości Skarbu Państwa i zawieranie umów zlecenia na dozorowanie,
32) potwierdzanie i kontrola wykonywania czynności zleconych dozorcom obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa,
33) przeprowadzenie czynności związanych z wykonywaniem okresowych przeglądów budowlanych, o których mowa w art. 62 ustawy Prawo budowlane w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa,
34) prowadzenie procedur związanych z wycinką drzew na podstawie prawomocnej decyzji właściwego burmistrza, wójta, rosnących na gruntach Skarbu Państwa,
35) kontrola stanu zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości Skarbu Państwa,
36) kontrola celu darowizny,
37) wydawanie decyzji o oddaniu nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste,
38) ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa,
39) współpraca z Wydziałem Finansowym w sprawach z zakresu windykacji opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu i trwały zarząd,
40) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa,
41) prowadzenie ewidencji gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste,
42) sprzedaż gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa na rzecz użytkowników wieczystych,
43) sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw (pomoc de minimis),
44) wydawanie decyzji o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
45) wydawanie zaświadczeń o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
46) prowadzenie postępowań z zakresu wywłaszczania nieruchomości; wszczynanie postępowania wywłaszczeniowego, prowadzenie rokowań o nabycie nieruchomości w drodze umowy, ustalanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
47) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
48) wydawanie decyzji zezwalającej na wejście w teren lub czasowe zajęcie nieruchomości,
49) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby,
50) prowadzenie postępowań na wejścia w teren w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego,
51) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji ustalającej, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie,
52) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji ustalającej, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową,
53) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji ustalającej wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów,
54) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji zatwierdzającej statuty spółek dla zagospodarowania wspólnot gruntowych,
55) prowadzenie spraw związanych z działalnością wspólnot gruntowych, przyjmowanie stron,
56) prowadzenie spraw z zakresu roszczeń rewindykacyjnych, w tym: badanie i ocena akt z okresu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla potrzeb obecnie toczącego się postępowania na żądanie organów administracji publicznej i sądów,
57) udział w postępowaniach rewindykacyjnych osób kościelnych w zakresie zadań Starosty,
58) zaliczanie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa albo opłat z tytuł użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków oraz innych urządzeń i lokali albo opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
59) ustalanie odszkodowania za nieruchomości i grunty, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu i gmin zajęte pod drogi publiczne,
60) ustalanie odszkodowania za nieruchomości i grunty, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa, Powiatu i gmin przejęte pod drogi publiczne w trybie specustawy drogowej,
61) ustalanie odszkodowań za nieruchomości gruntowe, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa, wchodzące w skład linii kolejowej,
62) przeprowadzanie weryfikacji operatów szacunkowych wyceny nieruchomości zgodnie z kartą weryfikacji operatu szacunkowego opracowanego przez Wojewodę Małopolskiego,
63) współpraca z Zespołem do spraw Zamówień Publicznych w zakresie organizowania przetargów na sporządzanie dokumentacji geodezyjno - prawnej i operatów szacunkowych,
64) przeprowadzanie procedury udzielenia zamówień publicznych w trybie pozaustawowym,
65) współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie rozliczeń finansowych,
66) sporządzanie analiz i sprawozdań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
67) sporządzanie półrocznych analiz i sprawozdań finansowych z wykonania dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
68) sporządzanie projektów planów finansowych dochodów i wydatków z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zmian w planach finansowych dochodów i wydatków,
69) przygotowanie kwartalnych informacji dotyczących wykonania liczby czynności w obszarze gospodarki nieruchomościami do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
70) przygotowywania comiesięcznych zapotrzebowań i harmonogramów wydatków do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
71) opisywanie i zatwierdzanie do realizacji faktur dotyczących zadań zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. W zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu:
1) gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Powiatu,
2) prowadzanie procedur związanych z nabywaniem na własność nieruchomości,
3) prowadzanie procedur związanych ze zbywaniem nieruchomości powiatowych w trybie przetargu i bezprzetargowym,
4) prowadzanie procedur związanych z zamianą nieruchomości,
5) prowadzanie procedur związanych z darowizną nieruchomości,
6) prowadzanie procedur związanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (użytkowanie, służebność),
7) prowadzenie postępowań na wejścia w teren na nieruchomościach Powiatu w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego,
8) sporządzanie wniosków do ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym w ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości Powiatu,
9) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu w sprawach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu,
10) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i przeprowadzanie konsultacji z Kancelarią Notarialną mających na celu zawieranie umów notarialnych,
11) przeprowadzenie wizji terenowych w związku z przejmowaniem nieruchomości do zasobu,
12) przeprowadzanie weryfikacji operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zgodnie z kartą weryfikacji operatu szacunkowego opracowanego przez Wojewodę Małopolskiego,
13) przygotowywanie projektów decyzji o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
14) przygotowywanie projektów decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu lub przekazaniu tego prawa pomiędzy jednostkami organizacyjnymi,
15) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Powiatu przeznaczonych do sprzedaży, oddawanych w najem lub dzierżawę,
16) organizowanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości powiatowych,
17) sporządzanie protokołów z postępowania przetargowego i podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących wyniku przetargu,
18) członkostwo pracowników Zespołu do spraw Gospodarki Nieruchomościami w pracach następujących Komisji:
a) Komisji przetargowej do spraw przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości,
b) Komisji przetargowej do spraw zamówień publicznych,
c) Komisji do spraw gospodarowania mieniem Powiatu,
19) sporządzanie i zawieranie umów na dzierżawę, najem i umów użyczenia oraz aneksów do ww. umów,
20) ustalanie i naliczanie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości Powiatu,
21) aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Powiatu,
22) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Powiatu,
23) uczestnictwo w postępowaniach z zakresu roszczeń rewindykacyjnych,
24) wykonywanie czynności związanych z zabezpieczeniem nieruchomości zabudowanych Powiatu,
25) prowadzenie procedur związanych z wyłonieniem dozorców nieruchomości Powiatu i zawieranie umów zlecenia na dozorowanie,
26) potwierdzanie i kontrola wykonywania czynności zleconych dozorcom obiektów stanowiących własność Powiatu,
27) przeprowadzenie czynności związanych z wykonywaniem okresowych przeglądów budowlanych, o których mowa w art. 62 ustawy Prawo budowlane w budynkach stanowiących własność Powiatu,
28) prowadzenie procedur związanych z wycinką drzew na podstawie prawomocnej decyzji właściwego burmistrza, wójta, rosnących na gruntach Powiatu,
29) współpraca z Zespołem Radców Prawnych w postępowaniach dotyczących nieruchomości powiatowych, toczących się przed Sądami Powszechnymi,
30) przeprowadzanie konsultacji z Zespołem Radców Prawnych w sprawach związanych z dysponowaniem powiatowym zasobem nieruchomości,
31) współpraca z Biurem Rady, z Biurem Zarządu, z Wydziałem Administracyjnym, Wydziałem Geodezji, Wydziałem Budownictwa oraz Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami powiatowymi,
32) sporządzanie planów wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości,
33) kontrola w jednostkach organizacyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami,
34) prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność Powiatu oraz tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości,
35) sporządzanie planów wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości,
36) współpraca z Zespołem do spraw Zamówień Publicznych w zakresie organizowania przetargów na sporządzanie dokumentacji geodezyjno - prawnej i operatów szacunkowych,
37) przeprowadzanie procedury udzielenia zamówień publicznych w trybie pozaustawowym,
38) współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie rozliczeń finansowych,
39) sporządzanie bieżących i rocznych informacji o stanie mienia Powiatu,
40) sporządzanie półrocznych analiz i sprawozdań finansowych z wykonania dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania nieruchomościami Powiatu,
41) sporządzanie projektów planów finansowych dochodów i wydatków z zakresu gospodarki nieruchomościami Powiatu oraz zmian w planach finansowych dochodów i wydatków,
42) opisywanie i zatwierdzanie do realizacji faktur dotyczących zadań zakresu gospodarki nieruchomościami Powiatu.

3. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych
1) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
2) wydawanie informacji dotyczących wyłączeń z produkcji rolniczej,
3) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych,
4) sporządzanie sprawozdań z realizacji przepisów Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów (RRW – 11),
5) sporządzanie sprawozdań z przebiegu realizacji przepisów Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie (RRW – 12),
6) przygotowywanie zawiadomień o opłacie rocznej za wyłączenia z produkcji rolniczej,
7) prowadzenie spraw z zakresu rekultywacji gruntów,
8) kontrola z zakresu wyłączeń gruntów z produkcji rolniczej prowadzonych przez gminy na podstawie zawartych porozumień.

4.     Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Zespołu.
 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2020-09-25 | 14:56
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-19 | 13:06