Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych

Sekretarz/ Dyrektor Wydziału: Justyna TOKARCZYK

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań wydziału należy:

1. W zakresie promocji:
1) opracowywanie materiałów dotyczących projektowania i realizacji budżetu Powiatu w zakresie działań w dziedzinie promocji,
2) przygotowywanie koncepcji materiałów promujących Powiat,
3) przygotowanie projektów graficznych wydawnictw promocyjnych Powiatu,
4) zakup, wykonanie oraz opracowanie graficzne fotografii przeznaczonych do wydawnictwa promocyjnych Powiatu,
5) przygotowywanie i adiustacja tekstów przeznaczonych do publikacji w wydawnictwach promocyjnych Powiatu,
6) opracowywanie dokumentacji merytorycznej do postępowań prowadzonych w zakresie ustawy
o zamówieniach publicznych w sprawach zamawiania materiałów promocyjnych,
7) prowadzenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi wykonującymi materiały promocyjne na potrzeby Powiatu,
8) współorganizacja imprez i innych wydarzeń promocyjnych, których głównymi organizatorami są podmioty zewnętrzne,
9) prowadzenie współpracy z innymi jednostkami Powiatu w zakresie działań promocyjnych,
10) organizacja wydarzeń promujących Powiat,
11) organizacja promocyjnych stoisk wystawienniczych Powiatu na imprezach krajowych i zagranicznych,
12) przygotowywanie materiałów promocyjnych na potrzeby publikacji w mediach i internecie,
13) przygotowywanie projektów promocyjnych ścianek, banerów, pająków i innych materiałów służących identyfikacji wizualnej Powiatu,
14) przygotowywanie projektów tablic promocyjnych służących identyfikacji wizualnej powiatowych instytucji i jednostek oraz inwestycji prowadzonych przez Powiat,
15) przygotowanie i aktualizacja wzorców prezentacji tworzonych na potrzeby Powiatu,
16) przygotowanie i aktualizacja prezentacji w zakresie promocji tworzonych na potrzeby Powiatu,
17) udostępnienie innym podmiotom znaków identyfikacyjnych Powiatu: herb, logo,
18) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji Powiatu,
19) prowadzenie stron internetowych Powiatu w zakresie ich zawartości promocyjnej,
20) aktualizacja danych promocyjnych na portalu internetowym Powiatu,
21) współpraca z wydawnictwem i innymi podmiotami zewnętrznymi przygotowującymi wydawnictwa promocyjne na temat Powiatu,
22) współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie przygotowywania prac dyplomowych na temat promocji Powiatu,
23) przygotowywanie wzorców papieru firmowego Powiatu,
24) przygotowanie projektów graficznych wizytówek i innych materiałów identyfikacyjnych na potrzeby Powiatu,
25) przygotowanie wpisów na temat Powiatu w publikacjach branżowych, spisach i itp.,
26) koordynacja działań związanych z rozpatrywaniem wniosków o Patronat Starosty Nowosądeckiego wraz z opracowaniem pism/odpowiedzi, kompletowaniem dokumentacji, zamieszczaniem informacji na stronie internetowej oraz współpraca z wydziałami i jednostkami Powiatu w tym zakresie,
27) prowadzenie profili społecznościowych o charakterze promocyjnym wraz z aktualizacją danych na portalach społecznościowych - facebook, Pinterest, You Tube , Intagram,
28) przygotowywanie, realizacja i monitorowanie kampanii promocyjnych realizowanych przez Powiat.

2. W zakresie współpracy międzynarodowej i współpracy z partnerskimi samorządami na terenie Polski:
1) koordynacja działań w zakresie współpracy międzynarodowej Powiatu,
2) prowadzenie ewidencji partnerstw zagranicznych jednostek Powiatu,
3) animowanie współpracy zagranicznej jednostek Powiatu,
4) przygotowywanie obcojęzycznych informacji, materiałów promocyjnych i okolicznościowych na temat Powiatu,
5) tłumaczenie pisemne tekstów wydawnictw Powiatu na język angielski,
6) przygotowywanie i administrowanie anglojęzyczną wersją aplikacji na smartfony i przenośne urządzenia oraz innych anglojęzycznych publikacji elektronicznych Powiatu,
7) współpraca z zagranicznymi administratorami stron www i portali internetowych w zakresie umieszczania informacji o Powiecie oraz ich aktualizacja,
8) współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, administracji rządowej i administracji Unii Europejskiej w Polsce i poza granicami kraju,
9) współpraca w opracowywaniu koncepcji i realizacji polityki współpracy zagranicznej Powiatu,
10) prowadzenie bieżącej współpracy z zagranicznymi partnerami samorządowymi Powiatu,
11) prowadzenie bieżącej współpracy z krajowymi partnerami samorządowymi Powiatu,
12) inicjowanie i rozwijanie kontaktów z instytucjami międzynarodowymi ukierunkowanych na pozyskiwanie partnerów i wymianę doświadczeń, a także pomoc w pozyskiwaniu partnerów dla organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych z terenu Powiatu,
13) przygotowywanie uchwał i umów w zakresie współpracy zagranicznej Powiatu,
14) zbieranie i opracowywanie materiałów dla Rady i Zarządu w zakresie współpracy zagranicznej Powiatu,
15) współorganizacja imprez i wydarzeń z udziałem partnerów zagranicznych i krajowych partnerskich samorządów,
16) organizacja stoisk wystawienniczych Powiatu na imprezach zagranicznych i z udziałem partnerów zagranicznych,
17) przygotowywanie materiałów promocyjnych na potrzeby współpracy międzynarodowej, a także publikacji w mediach i Internecie,
18) tłumaczenie materiałów promocyjnych na potrzeby publikacji internetowych oraz mediów zagranicznych,
19) przygotowanie i aktualizacja wzorców prezentacji tworzonych na potrzeby współpracy międzynarodowej,
20) przygotowywanie materiałów w zakresie współpracy międzynarodowej do wprowadzenia na oficjalny portal Powiatu.

3. W zakresie turystyki:
1) opracowywanie materiałów dotyczących projektowania i realizacji budżetu Powiatu w zakresie działań w dziedzinie turystyki,
2) przygotowanie materiałów na temat bazy noclegowej Powiatu,
3) przygotowanie materiałów na temat atrakcji turystycznych Powiatu,
4) przygotowywanie i organizacja stoisk targowych na targach turystycznych w Polsce i poza granicami,
5) obsługa stoiska powiatowego na targach turystycznych oraz innych wydarzeniach, w czasie których są prezentowane atrakcje turystyczne Powiatu,
6) opracowywanie i aktualizacja materiałów na temat atrakcji turystycznych na potrzeby publikacji w Internecie na portalu powiatowym,
7) opracowywanie informacji na temat atrakcji turystycznych Powiatu na potrzeby redakcji gazet, czasopism i innych wydawnictw oraz portali zewnętrznych.

4. W zakresie wspierania organizacji pozarządowych:
1) prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
2) opracowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
3) realizacja Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi, w tym m.in.:
a) organizacja otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje,
b) realizacja procedur dotacyjnych, przygotowanie uchwał Zarządu dotyczących Regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji, powoływania komisji konkursowych, ogłoszeń konkursowych,
c) koordynacja działań wydziałów w zakresie kontroli realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym,
d) przygotowanie sprawozdania z realizacji Programu,
e) koordynacja pracy wydziałów urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu związanej z przygotowaniem zasad współpracy oraz projektu programu na dany rok,
4) prowadzenie spraw związanych z wykonaniem zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
5) wspieranie procesu powstania i inkubowania organizacji pozarządowych na terenie Powiatu,
6) udzielanie pomocy doradczej organizacjom pozarządowym w ich bieżącej działalności,
7) organizacja szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,
8) wspieranie działalności i rozwoju organizacji pozarządowych poprzez m.in. pomoc organizacjom w realizacji ich przedsięwzięć,
9) zapewnianie wsparcia technicznego polegającego na nieodpłatnym udostępnianiu pomieszczeń oraz sprzętu niezbędnego do organizacji spotkań,
10) prowadzenie obsługi administracyjno - biurowej oraz organizacja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
11) organizacja Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych,
12) gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących III sektora,
13) organizacja „Konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu”,
14) prowadzenie strony internetowej dla organizacji, w tym mini serwisu informacyjnego,
15) udostępnianie miejsca na serwerze urzędu poprzez zapewnianie możliwości tworzenia stron internetowych organizacji na stronie internetowej Urzędu, a także pomoc przy jej opracowaniu i aktualizacji,
16) konsultowanie projektów aktów normatywnych z organizacjami,
17) promocję organizacji pozarządowych (promocja pozytywnych postaw społecznych, zamieszczanie bazy adresowej organizacji na stronie centrum, kontaktowanie mieszkańców z poszczególnymi organizacjami, możliwość prowadzenia skrytek na dokumenty i udostępniania adresu do korespondencji),
18) udzielanie rekomendacji w ramach występowania przez organizacje pozarządowe do innych instytucji z wnioskami o dotacje,
19) prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych o organizacjach,
20) współpraca z innymi instytucjami na rzecz rozwoju i wspierania organizacji pozarządowych.

5. W zakresie komunikacji społecznej, informacji i kontaktów z mediami:
1) przygotowanie serwisu informacyjnego dla mediów przez rzecznika prasowego Starostwa,
2) umawianie nagrań radiowych i telewizyjnych Starosty i Członków Zarządu,
3) organizowanie konferencji prasowych, briefingu, spotkań z przedstawicielami mediów,
4) umieszczanie informacji na stronie internetowej oraz administrowanie stroną na portalu społecznościowym Facebook,
5) wysyłanie serwisu informacyjnego na strony internetowe instytucji współpracujących z Powiatem,
6) przygotowywanie informacji i materiałów promujących pracę Starosty i Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,
7) obsługa spotkań organizowanych w Starostwie,
8) bieżące kontakty z dziennikarzami,
9) dbanie o pozytywny wizerunek Starosty, Zarządu oraz Starostwa w mediach i wśród mieszkańców Sądecczyzny,
10) monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz ich archiwizowanie,
11) prowadzenie archiwum zdjęciowego Zarządu,
12) dystrybucja newslettera,
13) współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi powiatowymi w zakresie promocji ich działań w mediach,
14) zamieszczanie linków do artykułów prasowych w zakładce „Piszą o nas” na stronie internetowej,
15) koordynacja działań informacyjnych realizowanych przez pozostałe komórki organizacyjne i powiatowe jednostki organizacyjne,
16) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przepływu informacji medialnej,
17) uczestnictwo w spotkaniach Starosty i Członków Zarządu z dziennikarzami,
18) współpraca z administratorami innych stron www w zakresie umieszczania informacji o Powiecie oraz ich aktualizacja,
19) przekazywanie zawartości merytorycznej do opracowań i publikacji w mediach elektronicznych,
20) sporządzanie i publikowanie w mediach życzeń, kondolencji i nekrologów podpisywanych przez Starostę i Przewodniczącego.

6. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-03-03 | 11:18
data ostatniej modyfikacji: 2022-12-07 | 10:24