Komisja Edukacji

Przewodniczący Komisji:
Andrzej Gancarz

Z-ca Przewodniczącego Komisji:
Marek Pławiak

Skład Komisji:
Stanisław Dąbrowski
Marian Dobosz
Marek Kiełbasa
Antoni Koszyk
Paweł Łabuda
Zofia Nika
Stanisław Sułkowski
Ewa Zielińska


Do zadań komisji należy przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu lub inne komisje, przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców Powiatu dotyczących działalności Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. W zakresie swojej działalności może przeprowadzać kontrolę realizacji zadań Powiatu przez Zarząd Powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne.
Komisja zajmuje się funkcjonowaniem placówek oświatowych w Powiecie. Jej prace dotyczą problemów związanych z wdrażaniem reformy oświatowej, ustalaniem sieci szkół, tworzeniem i likwidowaniem placówek oświatowych etc. 
Do zakresu jej działania należą też sprawy dotyczące podejmowania przez Radę Powiatu uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

VI Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły 
 
V Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły 
 
IV Kadencja
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły 
 
III Kadencja
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-01-16 | 14:00
data ostatniej modyfikacji: 2023-10-06 | 14:49