Komisja Zdrowia i Uzdrowisk

Przewodniczący Komisji:
Maria Barbara Szarota


Z-ca Przewodniczącego Komisji:
Emil Bodziony

Skład Komisji:
Marta Adamczyk
Edward Ciągło
Marian Dobosz
Przemysław Gajowski
Andrzej Gancarz
Antoni Poręba
Stanisław Sułkowski
Ewa Zielińska
 
Do zadań komisji należy przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu lub inne komisje, przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców Powiatu dotyczących działalności Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
W zakresie swojej działalności może przeprowadzać kontrolę realizacji zadań Powiatu przez Zarząd Powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne. Komisja zajmuje się problematyką opieki zdrowotnej na teranie Powiatu. W zakresie jej zainteresowania pozostaje stan lecznictwa, kondycja finansowa placówek ochrony zdrowia, dostępność do usług medycznych. Działania Komisji koncentrują się na realizacji reformy zdrowia oraz na trwającym procesie restrukturyzacji SPZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju, a także SPZOZ Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu. Komisja uczestniczy w pracach Rady Powiatu zmierzających do zwiększenia atrakcyjności Powiatu jako regionu uzdrowiskowego. Jej działania koncentrują się na propagowaniu walorów uzdrowiskowych Powiatu Nowosądeckiego na zewnątrz. Zajmuje się ona także m.in. stanem obiektów sanatoryjnych, etc.

VI Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły

V Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
IV Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
III Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły

data publikacji: 2014-12-19 | 09:16
data ostatniej modyfikacji: 2019-12-30 | 13:27