Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Przewodniczący Komisji:
Wiktor Obrzut

Z-ca Przewodniczącego Komisji:
Józef Głód


Skład Komisji:
Emil Bodziony
Edward Ciągło
Franciszek Kantor
Piotr Ogorzałek
Józef Świgut
 
Do zadań komisji należy przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu lub inne komisje, przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców Powiatu dotyczących działalności Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
W zakresie swojej działalności może przeprowadzać kontrolę realizacji zadań Powiatu przez Zarząd Powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne. Komisja zajmuje się m. in. problemem zalesiania gruntów rolnych, wspieraniem produkcji rolnej na terenie Powiatu oraz tworzeniem warunków do unowocześnienia miejscowego rolnictwa. Komisja zajmuje się także bezpieczeństwem sanitarno-weterynaryjnym. Ponadto do zadań komisji należą sprawy związane z ochroną środowiska naturalnego na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Komisja zajmuje się kompleksowym zagospodarowaniem odpadów, ochroną zlewni Jeziora Rożnowskiego, zalesianiem etc.

VI Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
V Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
IV Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
III Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły

data publikacji: 2014-12-18 | 19:15
data ostatniej modyfikacji: 2022-12-08 | 14:01