Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji:
Przemysław Gajowski

Z-ca Przewodniczącego Komisji:
Stanisław Sułkowski

Sekretarz:
Piotr Dyrek

Skład Komisji:
Jacek Kwit
Roman Potoniec
 
Poprzez Komisję Rewizyjną Rada Powiatu kontroluje działalność Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Opiniuje ona wykonanie budżetu Powiatu i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Komisja rewizyjna wykonuje również zadania w zakresie kontroli zleconych przez Radę Powiatu. Może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych. Kontrola Komisji opiera się na kryterium: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. Sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do Zarządu Powiatu, wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.  Przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radę Powiatu, wyników kontroli wykonania budżetu Powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.

VII Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły

VI Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad 
Protokoły
 
V Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
IV Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
III Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 

data publikacji: 2014-12-18 | 19:22
data ostatniej modyfikacji: 2024-07-08 | 15:28