Komisja Mienia i Infrastruktury

Przewodniczący Komisji:
Antoni Poręba

Z-ca Przewodniczącego Komisji:
Franciszek Kantor

Skład Komisji:
Marta Adamczyk
Krzysztof Bodziony
Marcin Bulanda
Marian Dobosz
Antoni Koszyk
Józef Głód
Michał Nowak
Marek Pławiak
Joanna Szewczyk - Kubacka
Józef Świgut
 
Do zadań komisji należy przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu lub inne komisje, przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców Powiatu dotyczących działalności Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. W zakresie swojej działalności może przeprowadzać kontrolę realizacji zadań Powiatu przez Zarząd Powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne. Komisja ta powołana jest do prac związanych z gospodarowaniem mieniem Powiatu, m.in. zbywaniem i nabywaniem nieruchomości, ich wynajmem, oddawaniem w wieczyste użytkowanie etc. Komisja zajmuje się także rozwojem i funkcjonowaniem infrastruktury powiatowej (głównie drogowej).

VI Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
V Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
IV Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
III Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-12-13 | 14:48
data ostatniej modyfikacji: 2023-02-14 | 13:59