Komisja Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej

Przewodniczący Komisji:
Marcin Bulanda

Z-ca Przewodniczącego Komisji:
Paweł Łabuda

Skład Komisji:
Marta  Adamczyk
Edward Ciągło
Andrzej Gancarz
Franciszek Kantor
Zofia Nika
Anna Radzik 
Joanna   Szewczyk-Kubacka

 
Do zadań komisji należy przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu lub inne komisje, przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców Powiatu dotyczących działalności Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
W zakresie swojej działalności może przeprowadzać kontrolę realizacji zadań Powiatu przez Zarząd Powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne. Działania komisji w zakresie promocji koncentrują się przede wszystkim na: propagowaniu walorów Powiatu Nowosądeckiego na zewnątrz oraz opiniowaniu projektów materiałów i kampanii promocyjnych na temat Powiatu. Do zadań komisji należy także przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących nawiązywania współpracy międzynarodowej przez Powiat Nowosądecki np. udział w euroregionach i innych stowarzyszeniach międzynarodowych i analiza zawartych porozumień o współpracy z podmiotami samorządowymi innych krajów. Do zadań komisji w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, należy w szczególności: opiniowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie regulaminów konkursów na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, przyjmowanie sprawozdań z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

VI Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 

V Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły

IV Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
III Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły

 

 

 

data publikacji: 2017-09-07 | 13:53
data ostatniej modyfikacji: 2019-12-30 | 13:26