Komisja Edukacji i Sportu 2009-11-30

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:
30 listopada  2009 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (p.207)

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do projektu: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do projektu: „Informatyk – zawód przyszłości” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2
  „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie regulaminu określającego tryb postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok w zakresie obejmującym oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz kulturę fizyczną i sport.
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2009-11-30 | 10:24