Komisja Edukacji i Sprtu 2010-03-24

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 24 marca br. (środa) godz. 11:30 Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu, ul. Lwowska 226, sala ratuszowa,


Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
3.Zapoznanie się z potrzebami inwestycyjnymi szkół.
4.Analiza bazy sportowej szkół pod kątem przewidywanych zmian.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.
6.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym funkcjonującym na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
7.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie aktu założycielskiego dotyczącego utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu.
8.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie aktu założycielskiego dotyczącego utworzenia Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Nawojowej.
9.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu pt.”Rozbudowa i wyposażenie CKUiP w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej.”
10.Analiza uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 267/XXVIII/2009 z dnia 22 maja 2009 r., w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad przyznawania obniżenia lub zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.

część II godz. 13:30

 

11.Możliwości wykorzystania dla celów oświatowych bazy Sądeckiego Parku Etnograficznego ze szczególnym uwzględnieniem Miasteczka Galicyjskiego. 
12.Prezentacja projektu pn.: ”Budowa Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu”.
13.Dyskusja na temat ramowego projektu współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu i Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.
14.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
15.Zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego.
16.Zamknięcie obrad.

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2010-03-23 | 12:21